جمعه ۱۶ تير ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۰
کد مطلب : 98223
جالب است ۰
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول)

1-نام دستگاه مناقصه گزار:اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

2-انواع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي معتبر و يا اعلاميه بانكي (فيش بانكي) مبني بر واريز وجه به حساب سپرده اداره كل راه و شهرسازي خوزستان  به شماره حساب IR540100004057063107610539    نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام رابط تمركز سپرده تملك دارائيهاي سرمايه اي (به عنوان واريز نقدي با شناسه واريز 954153057200004057063107610539 ) در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود  (شناسه ملي اداره كل 14000301533)

3-مهلت،زمان و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1402/04/19لغايت 1402/04/24(تا ساعت 19) از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) www.setadiran.ir

4-زمان و محل ارائه پيشنهادها: تا ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 1402/05/08از   طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مي باشد.ضمانتنامه يا فيش واريزي هم به صورت اسكن شده در سامانه فوق الذكر بارگذاري گرددو هم به صورت فيزيكي (پاكت الف با درج شماره و موضوع مناقصه)به آدرس:امانيه-خ شهيد مدرس-اداره كل راه و شهرسازي خوزستان-اداره توسعه منابع انساني و تحول اداري تا ساعت 13 مورخ 08/05/1402  تحويل گردد.

توجه:زمان تحويل پاكت (الف )تا ساعت 13 مي باشد و پس از آن هيچ پاكتي تحويل گرفته نمي شود.

5-زمان و محل بررسي پيشنهادها:ساعت 7 روز دوشنبه مورخ 1402/05/09به  آدرس:امانيه-خ شهيد مدرس-اداره كل راه و شهرسازي خوزستان-سالن جلسات

شماره مناقصه موضوع مناقصه محل اجرا مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاء سال 1402 و فهرست بهاء تجميع مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1402/21 بهسازي مسير چگارمان-غلامحسين دينراك بخش مركزي شهرستان انديكا(از محل تعريض و بهسازي جاده چگارمان-غلامحسين به دينراك بخش مركزي شهرستان انديكا انديكا 151/428/936/812 7/572/000/000 1402/22 تكميل محور تصفيه شكر-عنافچه و احداث پل بر روي لوله هاي نفت( از محل بهسازي و آسفالت جاده تصفيه شكر عنافچه) اهواز 346/979/144/043 15/636/000/000  

شناسه آگهي: 1524251

شناسه انتشار: 4166

اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خوزستان

 

https://deyarkaroon.ir/vdcdsx0n.yt0jx6a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما