يکشنبه ۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۰
کد مطلب : 97551
جالب است ۰
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

نوبت اول

سازمان عمران شهرداري اهواز در نظر دارد اجراي عمليات هاي زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

      رديف شرح مناقصه

    

 

     رتبه

مدت اجراي كار مبلغ اوليه                (ريال) سپرده شركت در مناقصه (ريال) 1 اكيپ 1 لكه گيري ماشيني با ماشين آسفالت تراش در غرب اهواز (تراش،حمل مصالح مازاد،پاكسازي،قيرپاشي و حمل و پخش آسفالت) 5 راه 6 ماه 90/983/122/986 4/549/156/149 2 اكيپ 3 لكه گيري ماشيني با ماشين آسفالت تراش در غرب اهواز (تراش،حمل مصالح مازاد،پاكسازي،قيرپاشي و حمل و پخش آسفالت) 5 راه 6 ماه 90/983/122/986 4/549/156/149 لذا از شركت هاي واجد شرايط بر اساس اسناد مناقصه   دعوت به عمل مي آيد  جهت دريافت اسناد از تاريخ 1402/04/05 لغايت 1402/04/12 تا ساعت 19 به سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به نشاني www.setadiran.ir  مراجعه نماييد.

خلاصه اطلاعات:

1-لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد قيمت مي بايست از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   صورت پذيرد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن) را جهت شركت در مناقصه را محقق سازند.

2-مهلت قبول پيشنهادهاي مناقصه گران  از آخرين روز مهلت دريافت اسناد به مدت  10 روز كاري در سامانه ستاد است و  حداكثر مهلت بارگذاري  اسناد به همراه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد  روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 ساعت 12 مي باشد.ضمناً آخرين مهلت تحويل پاكات فيزيكي لاك و مهر شده تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 به دبيرخانه محرمانه حراست سازمان عمران مي باشد.

3-سايت ويزيت : روز سه شنبه مورخ 1402/04/13 ساعت 9 صبح در محل سازمان عمران شهرداري مي باشد.

4-تاريخ برگزاري كميسيون مناقصه راس ساعت 9 صبح  روز  سه شنبه مورخ 1402/04/27 در دفتر مدير عامل سازمان عمران شهرداري تشكيل مي گردد.(حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آن ها در جلسه مجاز مي باشد)

5-پرداخت هزينه انتشار اين آگهي و وجوه قانوني سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- پيشنهاد قيمت ها  در صورتي قابل بررسي مي باشد كه اسناد فيزيكي قبلاً در سامانه ستاد بارگذاري و تاييد شده باشند.

7- سازمان در رد يك يا تمام  پيشنهادات مختار مي باشد.

8-مبلغ تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ برآورد اوليه  مي باشد كه مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارائه شود:

الف- فيش واريزي مبلغ فوق به حساب شماره 4004118015131 بانك قرض الحسنه مهر ايران به نام سازمان عمران شهرداري اهواز

ب- به صورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان عمران شهرداري اهواز و به مدت سه ماه از تاريخ چاپ آگهي با قابليت يك دوره تمديد سه ماهه ديگر

ج- چك تضمين شده بانكي در وجهسازمان عمران شهرداري اهواز

9-نتيجه كميسيون مناقصه برابر ماده 18 (قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداري هاي مراكز استان ها،كلان شهرها و  شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت ) به برنده اعلام خواهدشد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود

10-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

11- بر اساس ماده 10 (قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداري هاي مراكز استان ها،كلان شهرها و  شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت )  شركت در مناقصه و دادن  پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري مي باشد.

12- به  استناد بند 5 ماده 11 (قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداري هاي مراكز استان ها،كلان شهرها و  شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت ) از برنده مناقصه تضمين حسن انجام معامله اخذ مي گردد.

13- به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.

14-ماليات بر ارزش افزوده  به عهده كارفرما مي باشد.

15- در صورت هرگونه مغايرت  بين آگهي مناقصه  و اسناد و مدارك  دعوت نامه موضوع مناقصه، الويت با اسناد و مدارك دعوت نامه مناقصه مي باشد.

16-بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين  و بدون ابهام بوده و  در پاكت لاك و مهرشده  تسليم شود.

17- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

شناسه آگهي: 1519040

شناسه انتشار: 4081

 

اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اهواز
 
https://deyarkaroon.ir/vdcgqn9y.ak9un4prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما